امروز جمعه 01 آذر 1398
Friday, 22 November 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی
تعداد :  ركورد در یک صفحه  
نتایج جستجوی کتاب : ( تعداد 26)
نتاتت
مننت - 50 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 21011 ريال - 987456321-987
سالن: غرفه:
قصه‌ي متيو بازينگتون
اندي استنتون - مترجم: رضي هيرمندي - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 6000 ريال -
سالن: غرفه:
خنده‌هاي شكلاتي
محمد رفيع ضيايي - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
خنده‌هاي شكلاتي
عرفان حسن زاده - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
خنده هاي شكلاتي
سياوش شمعداني - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
خنده‌هاي شكلاتي
راهله هژبريان - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
نامه‌هايي به آقا غوله
محمدرضا يوسفي - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
بند رختي كه براي خودش دل داشت
فرهاد حسن زاده - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
كشك‌هاي خفن
احمد اكبرپور - 204 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 8500 ريال -
سالن: غرفه:
بوقلمون را نخوريد
كلود گوتمان - مترجم: شادي جمشيدي - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 5000 ريال -
سالن: غرفه:
 

مشاهده صفحه 1از 3