تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مبلغ شهریه : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
نام دوره : کارگاه تخصصی حقوق تألیف، ترجمه و نشر
استاد : دکتر سید عباس حسینی نیک
تعداد جلسات : ۲ جلسه
زمان : دوشنبه ۱۵ تا ۱۹