جلسه اول دوره عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

برگزاري جلسات عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه
جلسه اول
مدرس: آقاي شهرام رجب‌زاده
استاد مدعو: خانم حديث لزر غلامي
عنوان درس: چگونگي ويرايش متن‌هاي شعري
زمان: سه‌شنبه مورخ 1401/09/22
ساعت 15 تا 16:45