كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه
(جلسه نهم و دهم)

مدرس: خانم مريم جلالي

عنوان درس: انواع ادبيات كودك

زمان : يك شنبه مورخ 1401/08/08

ساعت 16 تا 19:30