كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه
(جلسه ششم)

مدرس: آقاي محسن هجري

عنوان درس: اهميت و كاربرد ادبيات كودك

زمان : يك شنبه مورخ 1401/08/01

ساعت 18 تا 19:30