كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه
(جلسه دوم)


مدرس: آقاي مهدي ضرغاميان

عنوان درس: متن هاي غير تخيلي

زمان : يك شنبه مورخ 1401/07/24

ساعت 18تا 19:30