جلسه نهم و دهم دوره عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

برگزاري جلسات عملي كارگاه تخصصي متون كودكانه
جلسه نهم و دهم
مدرس: آقاي شهرام رجب زاده
استاد مدعو: سركار خانم آتوسا صالحي
عنوان درس: چگونگي ويرايش متن هاي داستان(خردسال/ كودك)
زمان: 1401/10/20
ساعت 15 تا 19