جلسه هفتم دوره عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

برگزاري جلسات عملي كارگاه تخصصي متون كودكانه
جلسه هفتم

مدرس: آقاي شهرام رجب زاده

استاد مدعو: جناب آقاي حجواني

عنوان درس: چگونگي ويرايش متن هاي 2 رگه

زمان: 1401/10/13

ساعت 15 تا 16:45