جلسه دوم دوره عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

برگزاري جلسات عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه
جلسه دوم

مدرس: آقاي شهرام رجب‌زاده

استاد مدعو: خانم هدي حدادي

عنوان درس: چگونگي ويرايش متن هاي تصوير دار

زمان: سه‌شنبه مورخ 1401/09/22

ساعت 17 تا 19