كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه
(جلسه يازدهم و دوازدهم)

مدرس: خانم آتوسا صالحي

عنوان درس: ساختار شعر و ادبيات منظوم

زمان : يك شنبه مورخ 1401/08/15

ساعت 16 تا 19:30